آرشیو مطالب

چند توصیه مهم به رانندگان محترم

*کودکان خردسال خود را در خودرو تنها نگذاریم - تعویض دیسک و صفحه کلاج - استفاده کردن از پشت سری ، روی صندلیها - حساس بودن روی ترمز خودرو *

   

1